درخواست همکاری

داوطلبین گرامی

جهت ارسال درخواست همکاری با شرکت"راهبری صنایع بهساز" فایل تقاضانامه استخدام را از "اینجا دریافت کنید ، و پس از تکمیل تقاضانامه خود را به ایمیل info@rsb.ir ارسال فرمائید.