دعوت به همکاری
داوطلبین گرامی
در شرکت راهبری صنایع بهساز ما بر این باوریم که سرمایه انسانی مهم ترین عنصر سازمان است و این افراد هستند که در نهایت دستیابی به موفقیت را تضمین می کنند.
لذا خواهشمند است جهت ارسال درخواست همکاری با شرکت،  فایل تقاضانامه استخدام را از"اینجا دریافت کنید ، و پس از تکمیل تقاضانامه خود را به ایمیل info@rsb.ir ارسال فرمائید.