پروژه سامانه ی تحت وب RSB

با توجه به نیاز روز افزون نظارت بر عملکرد  فنی سامانه دوربین های مدار بسته واحد فنی شرکت راهبری صنایع بهساز  پروژه ی سامانه ی نرم افزاری تحت وبRSB  با اهداف زیر تعریف نمود.
اهداف پروژه:
هدف تعریف این پروژه ی را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:
1-     اعمال تنظمیات گروهی بر روی دوربین ها و سرورهای سامانه ی دوربین های مداربسته کل کشور ( به عنوان مثالwatermark)
2-     چک نمودن تنظمیات اعمال شده بر روی  سرورها و دوربین های مداربسته کل کشور
3-     گرفتن عکس از دوبین های مداربسته به صورت گروهی و انتخابی( به عنوان مثال: دوربین های بیرونی شعبه های استان تهران)
4-     چک نمودن ارتباط  و عدم ارتباط سامانه ی دوربین های مداربسته با بستر شبکه ی بانک ملت
5-     دریافت رخدادهای فنی سیستمی از دوربین ها و سرورهای سامانه ی دوربین مداربسته کل کشور